התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עם פיצוייםיחסי עובד ומעביד יכולים להסתיים על פי רצונו של כל אחד מהצדדים, כאשר החוק קובע תנאים ודרכים להביא לסיום יחסים אלו. כך למשל, על שני הצדדים מוטלת החובה להודיע מראש על רצונם לפטר או להתפטר בזמנים הנקבעים על פי וותק תקופת ההעסקה.  במקרה בו מדובר במעסיק המעוניין לפטר עובד המועסק אצלו שנה לפחות קובע חוק פיצויי פיטורין כי יהיה עליו לשלם לעובד פיצויי פיטורין, ואילו במקרה בו העובד הוא שמתפטר הוא לא זכאי לקבל פיצויי פיטורין אלא אם יש לו הסכם מיוחד עם המעסיק או שמדובר במקרים חריגים בהם החוק קובע שהתפטרות אותו עובד תחשב כאילו פוטר על ידי המעביד, באופן שהוא יהיה זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורין מקרה המכונה "התפטרות בדין פיטורים".


באילו מקרים התפטרות עובד תחשב לפיטורין?

לפנייה ללא התחייבות, מלא/י את פרטיך
התפטרות עקב מצב בריאותי – ישנם מקרים בהם התפטרות עובד מעבודתו בגלל מצבו הבריאותי או בגלל מצבו הבריאותי של בן משפחתו תחשב כ"התפטרות בדין מפוטר" המזכה את העובד בפיצויי פיטורין. על מנת לקבוע שמקרה התפטרות זה אכן יחשב כך העובד צריך להוכיח את זכאותו על ידי ממצאים רפואיים, תנאי העסקתו ונסיבות נוספות.
התפטרות עקב מעבר מקום מגורי העובד – חוק פיצויי פיטורים קובע שבמקרים מסוימים המחייבים את העובד לעבור דירה באופן שמחייב אותו להתפטר מעבודתו, הוא עשוי להיות זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורין. הגורמים המזכים קבועים בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים כגון נישואי העובד המחייבות מעבר, מעבר של העובד ליישוב חקלאי ועוד.
התפטרות בגין הורות  – חוק פיצויי פיטורין מכיר במקרים בהם עובדת שילדה מעוניינת להתפטר מעבודתה לצורך טיפול בילד אך היא חוששת שתישלל זכאותה לקבל פיצויי פיטורין. לפיכך, ס' 7 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה בו אישה שילדה מתפטרת מעבודתה בתוך 9 חודשים מיום הלידה והיא הוכיחה כי ההתפטרות היא אך ורק בגלל לצורך טיפול בילד, התפטרותה תחשב בדין מפוטר והיא תהיה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים מהמעביד.
התפטרות בעקבות שהייה במקלט לנשים מוכות – במקרה בו עובדת שוהה במקלט לנשים מוכות באישור משרד העבודה והרווחה או לשכת הסעד, והיא מעוניינת להתפטר היא תהיה זכאית על פי ס' 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק בתנאי שהייתה במקלט במשך חודשיים לפחות בסמוך להתפטרותה.
פיטורים בסמוך לשנת עבודה – התנאי לזכאותו של עובד לקבל פיצויי פיטורים הוא וותק של שנת עבודה. על מנת למנוע מצב בו מעבידים מפטרים עובדים לפני תום שנת ההעסקה כדי להתחמק מתשלום הפיצויים, קובע החוק שבמקרה בו פוטר עובד בסמוך לסיום שנת עבודה הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים אלא אם המעביד יוכיח שסיבת הפיטורים אינה הימנעות מתשלום פיצויים.
מקרים נוספים שעשויים להיחשב להתפטרות בדין מפוטר הם מצב של אי חידוש חוזה עבודה לעובד שסיים תקופה קצובה, הרעת תנאים ממשית כלפי העובד, גיוס העובד לשירות סדיר בצה"ל או לשירות לאומי.