מועד תשלום השכר

calanderחוק הגנת השכר מחייב את המעסיק לשלם לעובדיו את שכרם ביום האחרון של כל חודש שבעדו משתלם השכר, ולא יאוחר מה - 9 לחודש העוקב. אי תשלום  השכר עד למועד הנקוב בחוק ייכול שיחייב את המעסיק לשלם את השכר בצירוף פיצויי בגין הלנת שכר העובדים.
שיעור הפיצויי אשר משולם בגין הלנה הוא % 5 מהשכר המולן בעד השבוע הראשון להלנה (החל מה-1 לחודש העוקב) ו-% 10 מהשכר בעד כל שבוע שלאחר מכן.