הלנת שכר

לא קיבלת משכורת בזמן? זוהי הלנת שכר.

הלנת שכרחוק הגנת השכר קובע שעל המעסיק לשלם לעובדיו את שכר עבודתם במועדים אותם קובע החוק, כאשר בעבודה בה משולם שכר על בסיס חודשי המועד לתשלום הוא בסוף חודש העבודה שבגינו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר סוף חודש העבודה. אי תשלום שכר העבודה בזמן נחשב כהלנת שכר, ויש לשים לב שגם אי תשלום או עיכוב בתשלום חלק מרכיבי שכר העבודה עשוי להיחשב הלנת שכר.

לא הועברו לך כספים לקופת הגמל? גם זו הלנת שכר.

המקרים ה"קלאסיים" של הלנת שכר הם המקרים בהם לא משולם שכר העבודה בזמן, אך מקרה נוסף שנחשב להלנת שכר הוא מקרה בו המעסיק לא העביר כספים לקופת הגמל של העובד על פי התנאים הקבועים בחוק. עובדים רבים לא מודעים לזכויות אלו, ולא בודקים כלל את תלושי השכר שלהם ולכן חשוב לשים לב מידי חודש בחודשו כי המעסיק שלכם מקפיד לשמור על זכויותיכם כעובדים ומקפיד להעביר כספים לקופות הגמל שלכם במועד בהתאם לחוזה ההעסקה שנחתם ביניכם.

הלינו את שכרך? מתי אפשר לתבוע.

חוק הגנת השכר קובע מהו המועד בו ניתן לתבוע בגין הלנת שכר בהתאם לתקופת ההתיישנות הרלוונטית לכל מקרה. חשוב להבחין בין מקרים שבהם לא נתקבל השכר כלל לבין מקרה בו חל עיכוב בתשלום שכר העבודה. במקרה הראשון יש לעובד אפשרות לתבוע את השכר בתוך שנה מהיום שבו צריך היה לקבל את שכרו. במקרה השני בו העובד קיבל את שכר העבודה מאוחר עומדות לרשותו 60 יום ממועד התשלום לצורך תביעה. 

מהם העונשים שיוטלו המעסיק שמבצע עבירת הלנת שכר?

חוק הגנת השכר קובע עונשים כלפי המעסיק המבצע עבירת הלנת שכר, כך למשל עובד שהמעסיק לא שילם לו שכר יכול לקבל בנוסף לשכר עבודתו גם פיצוי בעבור העיכוב בתשלום, כאשר במקרים לא מעטים בית הדין לעבודה פוסק לעובד פיצוי גבוהה ביחס לנזק שנגרם לו וזאת כדי להרתיע מעסיקים מהלנת שכר. אך כמובן שכל מקרה נדון לגופו בהתאם לנסיבות ולא ניתן לבצע הכללה. עובד ששכר העבודה שלו הולן ותבע את שכרו העובד יקבל גם את מלוא שכר עבודתו, וגם פיצוי בגובה 20% מהשכר שלא שולם עבור החודש הראשון ו10% נוספים עבור כל חודש נוסף בו לא שולם השכר ואפילו הפרשי הצמדה.
מתי לא יינתן פיצוי בעבור הלנת שכר?
לבית הדין לעבודה שיקול דעת האם להטיל פיצוי על המעסיק בגין הלנת השכר כאשר שיקול דעת זה יופעל בדרך כלל במקרים בהם הלנת השכר נעשתה בטעות ובתום לב, או במקרים בהם העיכוב בתשלום השכר לא היה בשליטת המעביד.