מה אומר החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה?

מטרתו של החוק למנוע ניצול יחסי מרות בעבודה, לשמור על זכות הפרט ולהבטיח כתובת לנפגעים/ות.

אחד הנושאים החשובים בחוק זה הוא פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה.

אז מה קובע התקנון:

מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים

מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים חייב, בנוסף לנקיטת אמצעים סבירים, לקבוע תקנון בו יצוינו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, ולהביא לידיעת עובדיו את התקנון. בנוסף, המעביד נדרש לפרסם את התקנון במקום בולט לעין, ובמקרה הצורך אף לפרסם את התקנון ביותר ממקום אחד (לרוב, כאשר מדובר במעסיק לו מבנים ואו סניפים רבים). כמו כן, נדרש המעביד למסור עותק מהתקנון לממונה מטעמו שאינו עובדו, לארגון העובדים היציג ולכל עובד שיבקש במידת הצורך.

מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות

מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות מחויב, לנקוט אמצעים סבירים, על מנת למנוע הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה. לפי הוראות החוק והתקנות, מעביד אינו נדרש לקבוע תקנון במידה ומעסיק 25 עובדים או פחות, ואולם, במידה ומוסר המעביד עותק של התקנון לדוגמא (מצורף לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998) לעובדיו ולממונים מטעמו או מפרסם אותו במקום בולט לעין, יוצא ידי חובתו ליידע את עובדיו והממונים מטעמו באשר להוראות החוק והתקנות ולדרוש מעובדיו ומהממונים להימנע מהטרדה מינית והתנכלות ולדרוש מהם למנוע מעשים אלה.

חשוב לציין, כי לאור ההשלכות החמורות למעביד אשר לא מבצע את החובות הנ"ל, מומלץ שגם מעבידים אשר מעסיקים 25 עובדים או פחות, יקבעו תקנון.

מינוי אחראי

על המעביד מוטלת האחריות למנות אדם מטעמו שיהיה מופקד על קבלת התלונות, קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, וכן מתן יעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו. חשוב לדעת, כי במידה ויש צורך בכך על מנת לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ופיזורם הגיאוגרפי, נדרש המעביד אף למנות יותר מאחראי אחד. 

ככל שניתן, על המעביד למנות אישה לאחראית. על האחראי/ת להיות, ככל שניתן, אדם המתאים למילוי התפקיד מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועי, מבחינת יחסי האנוש שלו ומבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצל המעביד. על המעביד מוטלת החובה להביא לידיעת כל עובד/ת את זהות האחראי/ת ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו, ולהקל על הגישה לאחראי/ת ולתת לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.

חשוב לציין, כי במידה והמעביד מעסיק פחות מעשרה עובדים, מותר לו למנות את עצמו כאחראי. 

עמדת הפסיקה

בתי דין לעבודה נוטים להמיר עם עבירות על החוק למניעת הטרדה מינית, כולנו זוכרים את סוגיית ההשיקה של חיים רמון. רק לאחרונה פסק בית הדין במקרה בו נשק ממונה זמני את צווארה של עובדת וחוייב בניצול יחסי מרות - הנפגעת פוצתה ב- 20,000 ש"ח. 

במקרה נוסף, נפסקו 20,00 ש"ח לעובדת שקיבלה מחמאות והצעות חברות מצד בעל מרות כלפיה, כמו כןף עובדת אחרת שפוטרה מרשת אורט לאחר שהוטרדה והתלוננה, קיבלה פיצויי של 50,000 ש"ח. 

אל תתנו למטרידים לחמוק מעונש

מטרידים נוטים להיות מטרידים סדרתיים ולפיכך כל הדחקה והתעלמות מהעבירה שבוצעה כנגדך מהווה פתח לפגיעה בעובדים ועובדות אחרים.